شرط حضور در کارگاه ها ثبت نام در کنگره است.همه کارگاه ها و سمینار های بالینی کنگره معرفی شده اند.
در کنگره سوم ۵ سمینار بالینی(معرفی مورد بالینی) و ۹ کارگاه برگزار خواهد شد.
ثبت نام کارگاه ها آغاز شده و ادامه دارد.