برای ثبت نام ابتدا به شماره ۹۸۹۰۵۶۲۰۸۰۶۴+ پیامک بفرستید و از ظرفیت خالی سمینار یا کارگاه مورد نظرتان مطمئن شوید.

پس از دریافت پاسخ، با پرداخت هزینه ثبت نام، تصویر رسید پرداختی خود را از طریق همین شماره ارسال نمایید.
لطفاً تصویر رسید پرداختی همراه با نام سمینار بالینی یا کارگاه مورد نظر و نام و نام خانوادگی کامل شرکت کننده ارسال شود.
جواب تاییدیه ثبت نام برایتان فرستاده خواهد شد.

پرداخت هزینه ی ثبت نام از طریق:
– شماره حساب ۴۰۹.۸۱۰۰.۴۹۰۶۴۲.۲ مربوط به موسسه انجمن علمی روانپزشکان ایران می باشد.
– شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۶۸۵۲۳
– شماره شبا IR640570040981000490642102