درباره سومین همایش روانکاوی و روان درمانی پویای ایران

سومین همایش روان کاوی و روان درمانی پویای ایران با عنوان پرخاشگری، ویرانگری و مرگ در تاریخ ۲۹ تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ در سالن همایش های بیمارستان میلاد تهران برگزار خواهد شد.
محورهای سومین همایش شامل موارد زیر می باشد:
– پاسخ های فردی به تروما
– نژاد پرستی و نسل کشی
– فرهنگ مرگ
– خشونت های پنهان
– خودکشی و دیگر کشی
– خشونت خانگی
– سو استفاده از کودکان
– زیستن با تروما و مرگ
– پرخاشگری و خشونت در فضای مجازی
– جنگ و تروریسم

سومین همایش روانکاوی و روان درمانی پویای ایران