برنامه سومین همایش روانکاوی و روان‌درمانی پویای ایران