سخنرانان

دکتر لارنس هدجز

دکتر لارنس هدجز

پروفسور رابرت داگلس هینشلوود

پروفسور رابرت داگلس هینشلوود

دکتر محمد صنعتی

دکتر محمد صنعتی

فخری دیویدز

پروفسور لسلی کالدول

جین لاک ونیر

دکتر ماریا آمون

دکتر تورج مرادی

گوهر همایون پور

بابک روشنایی مقدم

سهیلا کیانی

افسانه علی سبحانی

هادی رحیمی دانش